Select Language :
 
 
   
   
   
Yabancı çalışma izni Başvuru Dilekçesi


Eklenme Tarihi : 28.02.2013

Yabancı çalışma izni Başvuru Dilekçesi

Yabancı Çalışma İzin Başvuru Nasıl Yapılır ?

v Yurt içi başvurularında en az 6 aylık ikamet tezkeresi gerekmekte

v Yurt dışı başvurularında uyruğunun veya daimi ikametinin bulunduğu dış temsilciliğe başvuru
gerekmekte

Hangi Sektörlere alınır ?

Eğitim Sektörü,Turizm Sektörü ,Eğlence Sektörü,Ev hizmetlisi Sektörü,Havacılık Sektörü,Mesleki
Hizmetler kapsamında ve diğer sektörlerde çalışacak yabancıların izinler alınır.

v Gerekli belgeler sektörlere göre farklılık göstermektedir.

Ev Hizmetleri sektöründe çalışacak yabancı personeller Emniyetten Çalışma izni almak koşuluyla ikamet tezkeresi alabilmekte ve Türkiye den başvuru yapabilmektedirler.

Başvuruda istenen belgeler

v Çalışma izni başvuru dilekçesi
v Yabancı Personel Başvuru Formu,
v Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
v Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu .)
v Dernek ve vakıflar ile sağlık hizmeti veren kuruluşlar için, ilgili mercilerinden alınmış faaliyet
durumlarını gösterir belge
v Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşları
(konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge
v Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam
edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini
ispata dair ücret bordrosu
v Vekaletname
v Yurt içinden yapılacak başvuruda en az 6 aylık ikametgah belgesi
v Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti
v Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet
belgesi sureti,
v Mesleki hizmetler kapsamında mühendis/mimar/şehir plancısı olarak çalışma izni talep eden
yabancının yurt dışında yüksek öğrenim görmesi halinde alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet
Denklik Belgesi”

Mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar için gerekli olan Lise Denklik Belgesinin alınması,Yök Denklik Belgesinin alınması,Tıpta uzmanlığının yurt dışında yapan tabiplerin Sağlık Eğitim müdürlüğünden gerekli denklik belgelerinin alınması

v Bu kapsamda TMOBB VE Bayındırlık Bakanlığına(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) sunulan görüşlerin takibi danışmanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Süre uzatımında gerekli olan belgeler

v Çalışma izni süre uzatım başvuru dilekçesi
v Yabancı Personel Başvuru Formu
v Değişiklik olması halinde, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi
v İşyerinin vergi borcu olmadığına dair belge
v Vekaletname
v Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti
v Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı
v Bakanlıkça verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan çalışma amaçlı ikamet tezkeresi
v Mühendis,mimar ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancıların alması gereken geçici
üyelik belgesi

İzin Türleri

Süreli izin (1,2,3,5 yıl ),süresiz izin (en az 8 yıl kanuni ve kesintisiz ikamet etme veya 6 yıllık çalışma
şartı), bağımsız(en az 5 yıl kanuni ikamet şartı ) ve istisnai olarak sınıflandırılmaktdır.

İzinler çalışma hayatındaki gelişmeler ,iş piyasasındaki durum göz önünde bulundurularak bakanlıkça
uygun görüldüğü şekilde verilmektedir.

İkamet Tezkeresi Alınması

İl Emniyet müdürlüğünden randevu alınması

çalışma izni

 
       
 
2012-2013 VURAL DANIŞMANLIK iş takibi hizmetleri LTD ŞTİ Tasarım & Yazılım KılavuzSoft